การปกครอง
Make your own free website on Tripod.com

 

การปกครอง

 

 

 

 

การปกครอง

      เริ่มแรกกรุงเทพฯ มีฐานะเป็นเมืองหลวงในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินในราชธานีนั้น พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายให้"กรมวียง" ซึ่งมีเสนาบดีรับผิดชอบเป็นผู้บริหาร ต่อมาในพ.ศ.2529 รัชการที่ 5 โปรดจัดการบริหารนครหลวงเป็นแบบเทศบาล โดยประกอบด้วยพระราชวงศ์และข้าราชการร่วมกันดำเนินการ แต่ทรงเห้นว่าช้าจึงทรงยกเลิก แล้วโปรดให้ตั้งกระทรวงเมืองขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น" กระทรวงนครบาล" มีเสนาบดีเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชากิจการพระนครธนบุรีกับหัวเมืองใกล้เคียง คือนนทบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขันฑ์ สมุทรปราการ ธัญบุรี และมีนบุรี เรียกรวมกันว่า"มณฑลกรุงเทพ" ใช้พระราชบัญญัญติปกครองท้องที่และข้อบังคับหัวเมืองโดยอนุโลม

ปรับระบบการปกครองเมืองหลวง

      ครั้นพ.ศ.2440 ร.5 โปรดให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯขึ้นเป็นเมืองหลวง ในพ.ศ.2476 ได้มึประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลกรุงเทพฯ มีพลเอกเจ้าพระยารามราฆพเป็นนายกเทศบาลคนแรก ตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเทศบาลนครธนบุรีก่อกำเนิดขึ้นวันที่ 1 เมษายน เช่นกันมีตราประจำเป็นรูปพระปราค์วัดอรุณราชวราราม วันที่ 21 ธันวาคม 2514 มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 ให้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี มีผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการ 2 คนเป็นผู้บริหาร และได้ออกประกาศคณะปฏิวัติรวมเทศบาลนครกรุงเทพฯกับเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกัน จัดรูปการปกครองเป็นพิเศษแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆทั้งนี้ฝ่ายนิติบัญญัติ คือสมาชิกสภาเทศบาลนครหลวง และฝ่ายบริหาร คือคณะเทศมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ส่วนนายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งนายวิญญู อังคณารักษ์ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

       วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 35 ให้รวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงและสุขาภิบาลในเขตนครหลวงเป็น"กรุงเทพมหานคร" จัดระเบียบบริหารใหม่ให่มีฐานะเป็นจงหวัด มีผู้ว่าราชการกรุงเทพนเป็นข้าราชการการเมือง มีองค์การบริหารขึ้นใหม่เรียกว่า "กรุงเทพมหานคร" ภาษาอังกฤษใช้ว่า Bangkok Metropolis

      กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองพิเศษ (หนึ่งในสองเขต อีกแห่งคือ พัทยา) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และมีการแต่งตั้งปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วย

      การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีขึ้นเป็นครั้งแรกวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2518 โดยมีนายธรรมนูญ เทียนเงิน ได้รับเลือกตั้งแต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ครบ4ปี

การปกครองในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 50 เขตการปกครอง

ผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต เยาวราช สวนสยาม สยามโอเชี่ยนเวิล์ด สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ( เรือราชพิธี) Go To Home
ความหมายของการท่องเที่ยว
สถานท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้น
ิ-สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
-ซาฟารีเวิล์ด
-สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
-สวนสยาม
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัตถุ
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
( วัดพระแก้ว )

- ศาลหลักเมือง
- สะพานพระราม 8
- เยาวราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(เรือราชพิธี)
แนะนำสถานที่เที่ยวตามเขต
แหล่งอาหารอร่อย
ของที่ระลึกจากจังหวัด
แหล่งช็อปปิ้ง
รู้ไว้ก่อนเที่ยวกรุงเทพ
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ
My Profile

Copyright© 2006-2007 by YuMiNuy. All right reserved Usa Webmaster