สวนสัตว์ดุสิต
Make your own free website on Tripod.com

 

สวนสัตว์เขาดิน

 

สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา

     ใน พ.ศ .2438 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างสวนพฤกษชาติขึ้นในเขตของพระราชอุทยานสวนดุสิต โดยมีการนำดินมาถมสร้างเป็นเนินเขากลางน้ำบริเวณที่ราบด้านตะวันออก ดังนั้นพระองค์จึงโปรดเรียก
ว่า “เขาดินวนา”

     เมื่อครั้งที่เสด็จประพาสหมู่เกาะชวาเมื่อปี พ.ศ. 2451 พระองค์้ทรงนำกวางดาวจำนวนหนึ่งกลับมาและโปรดให้เลี้ยงไว้ที่สวนกวางซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระที่นั่ง
อัมพรสถาน ซึ่งในกาลต่อมาลูกหลานของกวางดาวฝูงนี้ก็ได้ถูกย้ายมาไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพ.ศ. 2475 คณะรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่บริเวณสวนดุสิต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เพื่อให้เทศบาลนครกรุงเทพฯดำเนินการจัดทำเป็นสวนสัตว์ และเป็นที่พักผ่อนของประชาชน

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้พระราชทานอนุมัติในพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯรับสวนดุสิตไปดำเนินการตามที่ขอ เทศบาลนครกรุงเทพฯจึงได้ย้ายกวางดาวจากพระที่นั่งอัมพรสถานมาไว้ที่สวนดุสิต และรวบรวมสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม อีกทั้งตกแต่งสถานที่เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และให้สถานที่แห่งนี้ใช้ชื่อว่า “สวนสัตว์ดุสิต” อันเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย

     เมื่อมีการก่อตั้งสวนสัตว์ดุสิตขึ้นในปีพ.ศ. 2481ในเบื้องต้นนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลนคร กรุงเทพฯ จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2496 พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
     ในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลนครกรุงเทพฯได้รับงบประมาณน้อยซึ่งไม่เพียงพอที่จะไปปรับปรุง สวนสัตว์ดุสิตให้เจริญได้ประกอบกับมีภาระหน้าที่มากอยู่แล้วจึงได้เสนอขอรัฐบาลจัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเพื่อให้การบริหารงานทำได้อย่างคล่องตัว จนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 เทศบาลนครกรุงเทพฯจึงได้มอบงานสวนสัตว์และทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมป์
ตั้งแต่นั้นมาจึงมีชื่อเต็มว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ (อสส.)

      ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตได้เปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 66 ปี มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 1,600 ตัว มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละ 2.5 ล้านคน

โดยมีอาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบประมาณ 118 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์ใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีการดำเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านการให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ การดำเนินการเรื่องสถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย


ผู้ใหญ่ 50 บาท
ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท
เด็กเล็ก-ปวช. 10 บาท
ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี

ชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 50 บาท
บริการทั่วไป


71 ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.
โทร.0-2282-7111-3 โทรสาร. 0-2282-6125

การเดินทาง
รถประจำทางสาย 18 28 70 108
รถกระจำทางปรับอากาศสาย 528 515 539 542

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.


มาชมตัวอย่างจากสถานที่จริงในคลิปวิดีโอด้านบน^
ี้ก่อนได้นะจ๊ะหรือ<<<<<<<ด้านริมซ้ายมือก่อนได้นะคะ